Okupacja Niemiecka - Generalne Gubernatorstwo

Znaczki opłaty 1939-44 (1-125)
Nie wprowadzone do obiegu (I-IV)
Znaczek dywersyjny
Znaczki doręczeniowe (D1-D4)
Znaczki urzędowe (U1-U36)

Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo na okupowanych ziemiach polskich) - jednostka administracyjno-terytorialna, utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939, z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.

źródło: wikipedia.org